Pred namŕzaním a zamŕzaním môžeme elektrickými vyhrievacími káblami chrániť odkvapy, detaily strechy, zvody, úžľabia, atiky, atď.

Rizikové miesto sa tvorí hlavne tam kde je odvod vody zo strechy a v úžľabiach, väčšinou keď sú prudké zmeny počasia a teploty – takzvaný odmäk. Problémy, ktoré spôsobujú sa dajú vyriešiť vykurovacími káblami do zvodov a žľabov, ktoré sa nainštalujú na problematické miesto aby sa predišlo namrznutiu – miesto sa v kritickom čase bude temperovať. Tento problém väčšinou vzniká pri  teplote od +3°C do -3°C keď teplota krytiny na streche je ešte teplá +°C a teplota vzduchu už klesla pod -1°C a viac. Počas dňa je to väčšinou čas od 8.00-10.00 a večer od 17.00 do 20.00 hodiny. Každý objekt treba riešiť ako špecifický prípad podľa polohy objektu /sever – juh Slovenska /, svetových strán /južná, severná, západná, východná/. Veľmi dôležité je brať do úvahy aj to či je strecha odizolovaná, alebo nie. Pri výbere vyhrievacieho kábla je vhodné zvážiť aj reguláciu. Káble majú životnosť okolo 30 rokov.

Kde všade môžeme použiť vyhrievacie káble:

 • Rodinné domy
 • Bytové a kancelárske budovy
 • Verejné stavby
 • Objekty pre priemysel a podnikanie

Detaily aplikácie vykurovacích káblov:

 • odkvapové žľaby
 • zvody a vpuste
 • úžľabia a okraje striech
 • atiky a vikiere
 • svetlíky, strešné okná

Použitie jednotlivých vykurovacích odkvapových systémov a strešných konštrukcií

Kábel TO-2R odporový vykurovací kábel

 • univerzálne použitie proti zamŕzaniu
 • rodinné a bytové domy, pamiatky, verejné stavby, haly, priemyselné objekty
 • vykurovací kábel má 20W na 1m dĺžky
 • dodáva sa v okruhoch, ktoré sú vypočítané tak aby sa dali zapojiť priamo na 230 V
 • každý vyhrievací okruh má pripojenie na studený koniec 4m dlhý, teplotná odolnosť vykurovacieho kábla je 95C, kábel je odolný voči UV žiareniu, v prípade potreby dlhšieho prípojného kábla treba dĺžku napájacieho kábla uviesť v objednávke, dá sa vyrobiť na zákazku podľa zadaných parametrov zákazníka
 • vyhrievací kábel sa v žľabe alebo vo zvode fixuje odkvapovými držiakmi, dištančnými držiakmi, nerezovým lanom s držiakmi, ktoré sa hlavne používajú na upevnenie kábla v atypických odkvapoch, vo zvodoch dlhších ako 4m, úžľabiach. Na plochých strechách , rímsach a plochých žľaboch môžeme použiť dištančnú lištu z mrazuvzdorného plastu
 • kábel sa nesmie na žiadnom mieste navzájom krížiť, dotýkať ani zaizolovať lebo by došlo k prehriatiu kábla a k jeho poškodeniu, poprípade zníženiu životnosti  kábla.
 • vykurovací kábel sa nesmie skracovať ani akýmkoľvek spôsobom zasahovať do jeho konštrukcie

Samoregulačný kábel SR PRO 20

 • kábel pre vykurovanie krátkych okapových systémov, vpustí, zvodov, potrubí ......
 • je robusnejšej konštrukcie  s  výkonom 20W/m pri 0 C  / vykurovací výkon vo vode a vo vzduchu, má dvojitú izoláciu, ochranné Cu opletenie
 • je možné si zakúpiť metráž a kábel ukončiť sadou na ukončenie kábla – IZOKIT, NAPKIT, PKIT, studený koniec SR je prívodná šnúra PVC 3Gx1

Sady na ochranu odkvapov

 • sada obsahuje vykurovací kábel TO-2R do žľabu, + odkvapové úchyty do zvodu 150 mm, + samoregulačný kábel do zvodu, + termostat teploty DTR na svojpomocnú montáž a zapojenie do zásuvky
 • sada sa používa pre jednoduché žľabové systémy  o priemere 150mm a zvodoch do 4m dĺžky v lokalitách s občasným zamŕzaním strešných žľabov a zvodov v objektoch bez rizika pádu snehu alebo ľadu

Univerzálne sady na ochranu odkvapov – žľabov

 • sada obsahuje vykurovací kábel, fixačné nerezové lano s príchytkami + termostat DTR
 • používa sa ochranu žľabov  s kruhovým tvarom do 150 mm, alebo do úžľabí, atík...
 • vykurovací kábel sa ukladá – vedie 2x do žľabu, tým sa dosiahne výkon 40W na 1m dĺžky žľabu /podľa poveternostných podmienok sa počíta s celkovým výkonom 40-80W na 1m dĺžky žľabu/          

Sada na vpusť

 • najjednoduchším riešením je použiť hotovú sadu na ochranu vpuste proti zamrznutiu
 • vyhrievací kábel je automatický vykurovací kábel so zabudovaným termostatom fixovaný na mriežke a na lanku pre ochranu okolia strešnej vpuste 50 x50 cm, ústie a horná časť zvodu do hĺbky 50 cm. Celkový výkon je 120W

Ako navrhnúť vykurovací kábel do žľabu a do zvodu

 • Pri štandardných podmienkach kde dochádza k zamŕzaniu žľabu a zvodu iba občas sa spravidla pri zamŕzaní, ktoré je iba občasné  – niekoľkokrát za zimu a cencúle sa tvoria iba po zamrznutí a znepriechodnení žľabu alebo zvodu riešia vyhrievacím káblom 20W/m vedený v žľabe 2x. Kábel sa fixuje okapovým úchytom 150 v rozostupe od 25-30 cm od seba
 • Pri nepriaznivých podmienkach keď žľab a zvod pravidelne zamŕza a objekt sa nachádza vo vyššej nadmorskej výške s väčším množstvom zrážok použijeme vyhrievací kábel 20W/m uložený celkom 3x do žľabu. Fixuje sa odkvapovým úchytom 150 v rozostupe 25-30 cm od seba
 • Pri nepriaznivých podmienkach s tvorbou cencúľov  na hrane strechy a zamŕzaní žľabu a zvodu vyriešime vyhrievacím káblom s výkonom 20W/m vedený celkom tri krát v žľabe a jeden krát po hrane okapnice /hrane strechy/. Fixácia úchytmi 150 s rozostupom 25-30 cm od seba. Kábel na okapnici tu zabráni vytváraniu sa ľadových cencúľov a v žľabe a zvode spriechodneniu odtoku vody.
 • Pri veľmi nepriaznivých podmienkach s tvorbou cencúľov a snehových previsov zasahujúcich do žľabu sa bude riešiť ako prípad tri ale ešte sa naviac umiestni kábel na okraj strechy v celkovej šírke 20 – 40 cm.  Riešením je vyhrievací kábel 20W/m vedený celkom tri krát v žľabe, 1x vo zvode, jeden krát po hrane okapnice a ďalej vlnovkou po okraji strechy v celkovej šírke 30-40 cm. Celková šírka rozostupu medzi slučkou jen 8 cm maximálne však 10 cm. Vlnovka by mala tvoriť rovnostranný trojuholník. Fixácia kábla ako v predchádzajúcom prípade
 • ÚŽLABIA v ktorých sa drží sneh a ľad sa riešia vykurovacím káblom 20W/m. Počet slučiek vyhrievacieho kábla závisí na šírke úžľabia a na ploche priľahlých striech to je na tom koľko vody môže pretiecť do úžľabia. Rozostup jednotlivých slučiek je 8 cm, maximálne 10 cm. Fixácia jednotlivých slučiek môže byť strešnými úchytmi alebo dištančnou lištou.  

Ako navrhnúť umiestnenie vykurovacích káblov

Predmetom návrhu je umiestnenie vyhrievacích káblov, ich počet, rozstup, spôsob fixácie a regulácie vykurovacích káblov.

Pre odstránenie zimných problémov väčšinou stačí zaistiť priechodnosť žľabov a zvodov a zamedziť vytváraniu cencúľov. Pri navrhovaní potrebného kábla treba prihliadať v viacerým faktorom:

 • rozmer strechy a okapu
 • umiestnenie objektu z hľadiska klimatických podmienok a nadmorskej výšky, orientácie objektu podľa svetových strán
 • typ strešnej krytiny, a jej sklon a zloženie strešného plášťa
 • posúdenie, či sa jedná o tzv. studenú, alebo teplú strechu

Studená strecha je tá, ktorá je dobre tepelne izolovaná, poprípade tá, pod ktorou nie sú vykurované priestory, ktoré by mohli spôsobiť odtápanie snehu. Je to strecha na ktorej vznikajú problémy s topením snehu a namŕzaním vďaka slnečnému žiareniu a následnému zamrznutiu odtopenej vody v okapových žľaboch, zvodoch a úžľabiach. V tomto prípade treba aby vykurovací systém pracoval v teplotnom rozmedzí od +2 C do -5 C

Teplá strecha je tá pod ktorou dochádza k topeniu snehu pri podstatne nižších teplotách ako +2C až -5C. Reguláciu, termostat sa musí nastaviť tak aby bol nastavený do nižších teplôt vzduchu napr. do -7 C

Uloženie kábla sa robí tak že sa väčšinou použije jeden dlhý kábel okruh, ktorý sa zahne do slučiek vedených tam a späť  a zafixuje – uchytí sa plastovými úchytmi, alebo nerezovými lanami . Pri bežných podmienkach sa vedie 2-3x. Ak je potrebné vyhrievať aj zvod tak sa navrhne dlhší kábel a vpustí sa aj do zvodu /do dĺžky 4m nie je ho nutné fixovať Pri dlhších zvodoch sa nafixuje na nerezové lano s príchytkami/. Kábel vo zvode sa vkladá do hĺbky 0,5 m pod úroveň povrchu

Vpuste – najjednoduchšie je použiť hotovú sadu v okruhu 0,5m okolo ústia vpuste  a zapustený do hĺbky 50 cm dovnútra   

Úžľabia – vyhrievací kábel sa väčšinou vedie 2x až4x. Počet slučiek závisí predovšetkým na rozmere samotného úžľabia a priľahlej strechy t.j. na tom koľko mrznúcej vody môže pritiecť do úžľabia. Vzdialenosť jednotlivých slučiek vyhrievacieho kábla by mala byť 8 cm, nemala by byť väčšia ako 10 cm. Užľabie široké napr. 1m väčšinou vyhrievame v jeho strednej časti v šírke 30-40 cm, tak aby bol zabezpečený plynulý odtok vody z topiaceho sa snehu.

Regulácia vyhrievacích systémov sa zabezpečí výberom vhodného termostatu, alebo ručným ovládaním, ktorý však môže spôsobiť že ľudský faktor zlyhá a náklady na prevádzku budú vyššie.     

Najjednoduchší termostat je DTR – intervalový termostat, ktorý sníma priestorovú teplotu /teplotu vzduchu/ a je umiestnený na fasáde objektu. Termostat spína vyhrievací okruh vo vopred nastavenom intervale – keď je predpokladané najvyššie riziko namŕzania ohrozených miest napr +1 °C do -4 °C, nevie rozoznať vlhkosť, väčšinou sa používa pri menších výkonoch okolo 500W, má rozmer 122 x 120 x 55 mm.