Vykurovacie káble môžu slúžiť pre odstraňovanie snehu a poľadovice zo všetkých typov vonkajších dopravných, manipulačných a obslužných plôch.

Oblasti využitia

 • Chodníky
 • Vonkajšie schodište
 • Nájazdové a výjazdové rampy
 • Parkoviská
 • Príjazdové cesty
 • Nakladacie a vykladacie rampy
 • Mosty a lávky
 • Bezbariérové vstupy a rampy
 • Umývačky
 • Odvodňovacie kanále

Poľadovica v zime spôsobuje veľké problémy na všetkých nechránených vonkajších plochách. Mnohé nájazdy či nákladné rampy sú nezjazdné, vonkajšie schodište a chodníky nebezpečné. Je nutné prácne odstraňovať sneh a lad z chodníkov, vonkajších schodíšť, musia sa soliť príjazdy a nákladné rampy a aj napriek tomu je veľa úrazov a materiálnych škôd. Vykurovacie systémy inštalované vo vonkajších plochách sú trvanlivé a predstavujú istotu bezpečia pred ľadom. Nie je to len vecou pohodlia ale aj spoľahlivosti že sa záchranná služba dostane z výjazdu, invalidný vozík z nájazdu. Funkcia vyhrievacích systémov je uvažovaná ako prevencia – námraza alebo sneh sú odstránené hneď pri vzniku za použitia regulácie.

Navrhnutie potrebného výkonu podľa skladby vrstiev

Presný výpočet určenia potrebného merného výkonu je v prípade vonkajších plôch značne problematický, pretože je tam veľmi veľa činiteľov ovplyvňujúcich základný výpočet potrebného výkonu. Musíme sa držať spodnej hranice odporúčaného výkonu ak predpokladáme že vonkajšie podmienky budú ideálnejšie ako je skladba odporúčaných vrstiev.  Hornej hranice sa držíme za predpokladu ak na systém sú kladené zvýšené požiadavky ako je napríklad nábeh rozmrazovania. Minimálny merný výkon je 200W/m2 – nie je tu možné zaručiť funkčnosť systému ani pri ideálnych podmienkach. Maximálny výkon je 430W/m2 a je daný minimálnym rozostupom káblov – 3,5 cm. Pri výpočte systému sa ráta s tým že dokáže rozpustiť 1-2 cm vrstvu snehu za hodinu.

Tabuľka skladby dlažby

Stavebné materiály vonkajších plôch

Dlažba – keramická,  betónová alebo zámková  sa môže na tieto vyhrievané plochy použiť bez obmedzenia. Pokiaľ je možnosť vybrať si hrúbku dlažby tak sa vyberá čo najtenšia aby sa minimalizovala tepelná  zotrvačnosť systému.

Betón- pri betóne, ktorý tvorí dosku v ktorej sú zaliate vykurovacie káble platí iba obmedzenie aby kamenivo v betóne nebolo ostré a nepoškodilo kábel.

Štrkový podsyp – používa sa väčšinou hrubé kamenivo hrúbky 16-32. Slúži ako tepelná izolácia /20 cm štrku môže nahradiť 2cm polystyrénu a je aj ako drenážna vrstva

Tepelná izolácia – sa môže použiť pre sníženie úniku tepla do podložia a tým k zvýšeniu úniku tepla do podložia napr pri lávkach, mostoch, rampách. Použije sa materiál dobre odolávajúci vode napr: Styrofoam, Styrodur.....

Dilatácia- Vyhrievanie vonkajších plôch je od určitej veľkosti zapotrebí rozdeliť do menších dilatačných celkov medzi 8-20 m2 podľa dispozičného riešenia plochy. Nedoporučuje sa prechádzať  jedným vykurovacím káblom z jednej dilatačnej plochy do druhej. Vykurovací kábel nesmie nikdy prechádzať materiálom, ktorý zle odvádza – vedie teplo napr. izolačnými materiálmi.

Stavebná pripravenost: inštaláciu vykurovacích káblov je nutné začleniť do harmonogramu stavebných prác, aby sa minimalizovala pracnosť a obtiažnosť inštalácie a predišlo sa jej mechanickému poškodeniu. To znamená že po pokládke kábla prevedieme meranie odporu a až potom prevedieme betonáž vrchnej vrstvy betónu. Vo všeobecnosti sa odporúča vrchnú vrstvu betónu   naniesť 2-3 dni po betonáži podkladovej vrstvy, pričom sú už privedené napájacie káble k vykurovacím káblom aj k čidlám.

Príklady použitia, navrhnuti a inštalácie konkrétnych príkladov:

Vyhrievanie chodníka zámková dlažba hrúbka 6 cm

Celková plocha 7 m2 – inštalovaný výkon 270-300 W/m2 navrhujeme kábel TO-2S-133m 2260W. Rozostum káblov 5-6 cm.

Vyhrievanie schodov-8 stupňov

Rozmer jedného stupňa 1m x 0,3m a podestou 1m2. Povrch na schodoch bude z keramickej dlažby a lepidla 3cm hrubé. Vypočítaný výkon 250 – 270 W/m2. Navrhnutý kábel TO 2S 69m 1170 W. Rozostup vyhrievacích káblov 5-6 cm.

Betonový zjazd do garáže

Vyhrievaná bude celá plocha zjazdu 16m2. Inštalovaný výkon 250-280 W/m2. Navrhujeme dva vykurovacie káble TO-2S 146m 2480W. Rozostup káblov 5-6 cm.

Betónový vjazd do garáže – vyhrievanie iba dvoch koľajových pásov

V tomto prípade vyhrievame iba 7,5 m2 . Vyhrievané pásy majú šírku 0,7m. Navrhnutý kábel je TO-2S 133m 2260W, ktorý je umiestnený v obidvoch pásoch. Rozostup káblov 5-6 cm.

Technické riešenie detailov schodov

Často sa vyskytujúcim prvkom vyhrievania vonkajších plôch je vyhrievané schodisko. Veľká pozornosť sa tu musí venovať zvlášť prechodu vykurovacieho kábla cez hranu schodišťového stupňa. Spravidla sa musí zasekať kábel do konštrukcie schodu aby bol dosiahnutý minimálny polomer vykurovacieho kábla 20 mm.

Regulácia a elektroinštalácia

Použitie ručného ovládania /vypínač/, alebo termostatu, ktorý má iba teplotné čidlo ETV je možné doporučiť iba na ploche 5-6 m2 čo je výkon približne 1500 W.

Pri väčších plochách sa jednoznačne používa regulácia a teplotne vlhkostným čidlom ETOG 55/10, ktoré vykurovací systém zapínajú do prevádzky iba v nevyhnutnej dobe. Vyššie náklady na reguláciu sa vrátia v priebehu 2-3 rokov. Pri ploche 15 – 20 m2 je regulácia nevyhnutná.

Regulátor ETO 2 je digitálny termostat plne automatický. Náladie vzniká pri teplote povrchu nižšej ako 0 C a ak je na ploche prítomná vhkosť. Kontroluje sa prítomnosť vlhkosti a aj teploty a až potom sa aktivuje vykurovací systém. Termostaty sú napájané sieťovým napätím  230V 50Hz. Schéma zapojenia termostatu je súčasťou priloženého návodu. Istenie jednotlivých okruhov káblov je dobré rozdeliť tak aby každý okruh – kábel mal vlastný istič. Zariadenie je vhodné doplniť prúdovým chráničom 30 mA. Pred uvedením do chodu systém musí mať revíznu správu a pripojenie smie urobiť iba osoba oprávnená k dodavateľskej činnosti podľa §8 vyhlášky č.50/1978 Sb.

Vlhkostno-teplotné čidlo ETOG 55/10 slúži na detekciu vlhkosti a teploty na sledovanej ploche. Je vyrobené z nerezovej ocele a je odolný voči klimatickým podmienkam. Vyrába sa s dĺžkou prívodného kábla 10m. Prívodný kábel je možné použiť tienený 6x1mm s maximálnym odporom 10 ohmov. Rozmery čidla sú výška 32mm, priemer 60 mm, vlhkostné čidlo je vyhrievané odporom 300 ohmov s výkonom 2W, pripojeným na hnedý a zelený vodič. Jeho funkcia je : vykurovací odpor napájaný 24V rozohreje sneh alebo ľad vyskytujúci sa na ňom a vzniknutá voda prepojí okruh.

Zásady pri inštalácii káblov:

 • Vykurovacie káble sa nikde nesmú dotýkať ani krížiť.
 • Vykurovací kábel  nikde nesmie prechádzať tepelno izolačným materiálom.
 • Minimálna vzdialenosť slučiek je 30mm.
 • Minimálny priemer ohybu je 35 mm.
 • Pri inštalácii a prevádzke je treba dbať, aby nebola prekročená hranica tepelnej odolnosti vykurovacieho kábla 70 °C - napr pri zalievaní do asfaltuDoporučuje sa pri inštalácii nakresliť náčrt, kde bude vyznačenie uloženia vykurovacieho kábla a hlavne poloha spojky vykurovacej a prípojnej časti, taktiež poloha koncovky vykurovacieho kábla.
 • Pokiaľ je systém ovládaný reguláciou ETO2 je treba reguláciu uviesť do pohotovostného režimu na začiatku zimného obdobia, aby mohol byť v prípade potreby uvedený do automatického režimu a na konci zimného obdobia je dobré systém vypnúť.

Životnosť a záruky

 • Vykurovacie káble majú životnosťJe podľa výrobcu 40 až 50 rokou.
 • Termostat a čidlá majú životnosť podľa prúdového zaťaženia relé a podľa počtu jeho zopnutí v priemere 100000 krát.

Údržba a opravy

Vykurovacie káble a termostaty nepotrebujú žiadnu údržbu. Ich obsluha spočíva iba v nastavení regulátora horná vykurovacia teplota podľa miestnych podmienok a vo včasnom uvedení systému do pohotovostného režimu na začiatku zimy. Iba vlhkostné čidlo je nutné udržiavať v čistote aby nedošlo k zaneseniu vodivých plôch. Bežne sa očistí 1x ročne pred zimou.