Ochrana zamrznutého potrubia

Tepelná izolácia bežne používaná na potrubie nie je dostatočnou ochranou proti zamŕzaniu. Dlhšie pôsobenie teplôt pod bodom mrazu na nechránené potrubie vedie k zamrznutiu potrubia, obmedzeniu dostupnosti  tečúcej vody a k poškodeniu potrubia a aj ventilov. Pre odstránenie nebezpečia  zamrznutia potrubia je nutné kompenzovať jeho tepelnú stratu ohrevom potrubia. V praxi sa najčastejšie používa ohrev potrubia vykurovacími – vyhrievacími káblami. Použitie vykurovacích káblov má výhodu v rýchlosti a aj jednoduchosti montáže. Potrubie chránené vyhrievacím káblom je nutné zaizolovať. Kvalita a hrúbka tepelnej izolácie významne ovplyvňuje inštalovaný výkon vyhrievacieho kábla a aj prevádzkové náklady na spotrebu el. energie.

Montáž vykurovacích káblov na potrubie

Ochranu rozvodov vody pred zamrznutím treba vždy vykonať podľa návodu pre jednotlivý typ vykurovacieho  kábla. Je to základná podmienka pre efektívne vyhrievanie potrubia.

 • potrubie musí byť bez zvyškov po zváraní, ostrých výčnelkov a hrán, ktoré by mohli spôsobiť mechanické poškodenie kábla
 • žiadne z vykurovacích prvkov nie je určený na trvalé zaplavenie t.j. nesmie byť inštalovaný pod vodou
 • na potrubie sa vyhrievací kábel inštaluje po dĺžke potrubia, alebo v závitoch s vopred vypočítaným stúpaním
 •  minimálna vzdialenosť medzi jednotlivými závitmi je 5cm
 • kábel sa v žiadnom prípade nesmie krížiť či dotýkať lebo hrozí nebezpečenstvo prehriatia – prehorenia kábla – neplatí to pre samoregulačné káble
 • pre potrubia vedené v zemi môžeme vykurovací kábel uložiť do pieskového lôžka, bez ostrých úlomkov a kameňov, neodporúčame uloženie do zeminy lebo hrozí spekanie zeminy na vykurovací kábel
 • pri inštalácii na plastové potrubie je vždy pred montážou kábla potrebné obaliť potrubie hliníkovou páskou pre optimálny rozptyl tepla po povrchu potrubia a čo najúčinnejšieho prenosu tepelného výkonu
 • ventily,  príruby a kolená majú väčšie tepelné straty preto môžu rýchlejšie zamrznúť – je to nutné kompenzovať hustejším návinom
 • vykurovací kábel musí byť chránený pred mechanickým poškodením /hryzenie zvierat, pohyblivé časti strojov, padajúci ľad/
 • tepelná izolácia musí mať hrúbku podľa projektu a v namáhaných – exponovaných miestach je dobré ju oplechovať
 • potrubie s vykurovacím káblom je nutné označiť dobre viditeľným výstražným nápisom

Ochrana potrubia proti zamŕzaniu PPC káblom

Ak je potrubie vystavené dlhšiemu pôsobeniu teploty pod bodom mrazu žiadna tepelná izolácia nezabráni premrznutiu potrubia, len spomalí jeho premznutie. Pre ochranu klasických potrubí menších priemerov do 50mm a dĺžok 42m je určený automatický vykurovací kábel s termostatom PPC, ktorý je z hľadiska obstarávacích  a prevádzkových nákladov jednoznačne najjednoduchším a najlacnejším riešením. Kábel PPC je ukončený miniatúrnym termostatom, ktorý sa zapne keď teplota klesne pod +3°C a vypne ho pri teplote potrubia + 10°C. Druhý koniec je ukončený šnúrou dlhou 1,5m so zástrčkou. PPC kábel, ktorý bol správne inštalovaný pracuje 100% automaticky pri minimálnej spotrebe energie a bez akejkoľvek kontroly chráni potrubie pred zamrznutím.

Ochrana proti zamŕzaniu hrubšieho potrubia, zasobníkov a nádob

Kábel TO sa používa ako univerzálny kábel na udržanie teploty, ohrev potrubia, rozmrazovanie nádob, ohrev nádob, rozmrazovanie zásobníkov...

Inštaluje sa podľa projektu, ktorý  Vám vypracujeme ak nám zašlete technické parametre potrubia, alebo riešeného objektu / dĺžka, šírka, druh materiálu, umiestnenie – interiér, exteriér.../

Ktorý chcete ochrániť pred zamŕznutím. Inštalácia prebieha podľa príručky – návodu dodaného s výrobkom poprípade podľa projektovej dokumentácie, kde je nákres rozmiestnenia slučiek typ kábla, celkový výkon...

Vyhrievací kábel sa nesmie krížiť ani dotýkať, musí byť chránený pred mechanickým poškodením a nesmie prechádzať dilatačnými špárami. Minimálny polomer ohybu je 35mm. Do vykurovacieho kábla sa nesmie zasahovať – nesmie sa skracovať ani predlžovať. Celý vyhrievací systém sa väčšinou zaizoluje vhodnou izoláciou. Vyhrievací kábel musí byť pripojený cez prúdový chránič s Id = 30mA

Celý vyhrievací okruh musí byť ovládaný vhodnou reguláciou. Po inštalácii treba urobiť nákres a skontrolovať meraním celý  okruh /ohmetrom/. Všetko sa zapíše do technickej dokumentácie vykurovacieho okruhu.